buy Instagram likes
escort antalya
antalya escort
agri escort elazig escort
bahis siteleri
beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

Lánareglur SL lífeyrissjóðs.


1. Lánaréttindi.

• Lán eru veitt til sjóðfélaga SL lífeyrissjóðs. • Lánaréttindi hefur sá sjóðfélagi sem greitt hefur iðgjöld til
sjóðsins og á réttindi, annað hvort í samtryggingardeild eða séreignardeild. • Sjóðurinn veitir sjóðfélögum bæði
verðtryggð lán sem og óverðtryggð lán. Áskilið er að viðkomandi hafi greitt iðgjöld fyrir sex af síðustu tólf mánuðum
af eðlilegu endurgjaldi fyrir vinnu í þágu annara eða eigin atvinnustarfsemi. Sjóðfélagi með þriggja ára iðgjaldasögu
hefur einnig lánarétt hjá sjóðnum. • Hægt er að velja blöndu af verðtryggðu og óverðtryggðu láni. • Allir þinglýstir
eigendur veðsettrar eignar þurfa að vera greiðendur að láninu. • Lágmarks lánsfjárhæð er kr. 1.000.000.- og hámarks
lánsfjárhæð er kr. 55.000.000.-.


2. Verðtryggð lán
Lánsfjárhæð, lánstími og kjör.

• Lágmarks lánsfjárhæð er kr. 1.000.000.- og hámarks lánsfjárhæð er kr. 55.000.000.- en lánsfjárhæð er að öðru leyti
ótakmörkuð á meðan veðrými leyfir að uppfylltu greiðslu- og lánshæfismati. • Veðhlutfall er allt að 65% skv.
viðmiðunarreglum sjóðsins. • Lánstími er 5 - 40 ár og endurgreiðist lán með tólf gjalddögum á ári. • Lánin eru
verðtryggð samkvæmt vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. • Hægt er að velja um lán með jöfnum afborgunum eða
jöfnum greiðslum vaxta og höfuðstóls (annuitets lán), sem taka breytingum í samræmi við breytingar á vísitölu
neysluverðs til verðtryggingar. • Val er um vaxtakjör með breytilegum eða föstum vöxtum. Gildandi vextir eru birtir á
heimasíðu sjóðsins.


Lán með föstum vöxtum:

Fastir vextir á verðtryggðum lánum eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins og miðast við útgáfudag skuldabréfs og taka ekki
breytingum á lánstíma. Ekki er hægt að breyta vaxtakjörum verðtryggðs láns með föstum vöxtum í breytilega vexti. Lán
með breytilegum vöxtum: Breytilegir vextir á verðtryggðum lánum eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins og eru yfirfarnir
reglulega og taka vextir eldri lána breytingum í samræmi við tilkynningu þess efnis með 30 daga fyrirvara sbr. 35. gr.
laga nr. 118/2016. Hægt er að breyta vaxtakjörum verðtryggðs láns með breytilega vexti í fasta vexti óski lántaki
þess.


• Aðeins er hægt að breyta verðtryggðu láni með breytilegum vöxtum í verðtryggtlán með föstum vöxtum einu sinni.


3. Óverðtryggð lán
Lánsfjárhæð, lánstími og kjör.

• Lágmarks lánsfjárhæð er kr. 1.000.000.- og hámarks lánsfjárhæð er kr. 55.000.000.- en lánsfjárhæðin er að öðru
leyti ótakmörkuð á meðan veðrými leyfir að uppfylltu greiðslu- og lánshæfismati. • Veðhlutfall er allt að 75% skv.
viðmiðunarreglum sjóðsins. • Lánstími er 5 - 40 ár og endurgreiðist lán með tólf gjalddögum á ári. • Lánin eru
óverðtryggð og bera nafnvexti sem gilda tvö ár í senn. Á tveggja ára fresti eru vextir endurmetnir. • Hægt er að velja
um lán með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum vaxta og höfuðstóls (annuitets lán). • Lánin bera einungis
breytilega vexti en fastir í 24 mánuði í senn. Gildandi vextir eru birtir á heimasíðu sjóðsins.


Lán með breytilegum vöxtum:

• Breytilegir vextir af óverðtryggðum lánum miðast við meðaltalsmarkaðsvexti síðustu þriggja mánaða á óverðtryggða
skuldabréfaflokknum RIKB 310124 með 70 punkta álagi, nema stjórn ákveði annað. Getur það komið til þegar verðmyndun
(markaðsvextir) á RIKB 310124 eru ekki í samræmi við efnahagsþróun á Íslandi s.s. vegna verðbólgu, verðbólguálags eða
annara atriða er máli skipta. • Vextir sjóðsins af óverðtryggðum lánum gilda við lánveitingar samfellt í þrjá mánuði í
senn og breytast því á þriggja mánaða fresti gagnvart nýjum lánveitingum. Taka vextirnir gildi 15. dag mánaðar. Á
tveggja ára fresti eru vextir endurskoðaðir á þeim lánveitingum sem sjóðurinn hefur veitt. Geta þeir þá hækkað, lækkað
eða haldist óbreyttir. Taka þær breytingar gildi í samræmi við tilkynningu þess efnis með 30 daga fyrirvara sbr. 35.
gr. laga nr. 118/2016.


4. Lánsumsókn.

• Lánsumsókn skal vera skrifleg og skilað á þar til gerðu eyðublaði ásamt eftirtöldum gögnum eftir því sem við á: •
Nýtt veðbókarvottorð af eigninni (sjóðurinn getur útvegað það). • Nýlegur kaupsamningur liggi hann fyrir. •
Fasteignamat og brunabótamat eignar (sjóðurinn getur útvegað það). • Eftirstöðvar áhvílandi lána. Ef á undan veðrétti
sjóðsins eru önnur áhvílandi lán skulu fylgja umsókninni síðustu greiðsluseðlar viðkomandi lána.


5. Veðtrygging.

• Lánað er gegn fasteignaveði í íbúðarhúsnæði lántaka, maka hans eða aðila sem hann er í óvígðri sambúð eða
staðfestri samvist með, enda liggi fyrir slík yfirlýsing frá viðkomandi eiganda íbúðarhúsnæðis sem jafnframt
staðfestir að lánið sé tekið til hagsbóta fyrir báða aðila. Eigandi veðs verður því samskuldari að láninu með
sjóðfélaganum. Trygging fyrir láni í eign annars aðila en að ofan greinir er ekki tekin gild. Sjóðurinn áskilur sér
fyrsta veðrétt eða óslitna veðröð frá fyrsta veðrétti. • Verðtryggð lán eru lánuð gegn fasteignaveði sem nemur allt að
65% af söluverði samkvæmt nýlegum kaupsamningi eða fasteignamati viðkomandi eignar, þ.e. lán sjóðsins og uppreiknaðar
eftirstöðvar annarra áhvílandi lána mega ekki vera hærri en 65% af söluverði samkvæmt nýlegum kaupsamningi eða
fasteignamati og jafnframt innan við 100% af brunabótamati ásamt lóðarmati. • Óverðtryggð lán eru lánuð gegn
fasteignaveði sem nemur allt að 75% af söluverði samkvæmt nýlegum kaupsamningi eða fasteignamati viðkomandi eignar,
þ.e. lán sjóðsins og uppreiknaðar eftirstöðvar annarra áhvílandi lána mega ekki vera hærri en 75% af söluverði
samkvæmt nýlegum kaupsamningi eða fasteignamati viðkomandi eignar og jafnframt innan við 100% af brunabótamati ásamt
lóðarmati. • Blönduð lán. Hægt er að blanda saman eftir vali lántaka óverðtryggðu og verðtryggðu láni gegn
fasteignaveði sem nemur allt að 75% af söluverði samkvæmt nýlegum kaupsamningi eða fasteignamati. Þó þannig að
verðtryggt lán getur aldrei orðið hærra en 65% af söluverði samkvæmt nýlegum kaupsamningi eða fasteignamati og
jafnframt innan við 100% af brunabótamati ásamt lóðarmati. • Með nýlegum kaupsamningi er átt við þinglýstan
kaupsamning sem er að jafnaði yngri en sex mánaða. • Meta þarf húseign ef um nýbyggingu er að ræða. Umsókn er ekki
tekin til greina nema húseign sé fokheld og það staðfest með vottorði og hún brunatryggð. • Sömu vaxtakjör gilda óháð
veðrétti, lánsfjárhæð og stöðu veðtryggingar miðað við verðmæti húseignar. • Lán eru veitt með veði í þeirri fasteign
sem sjóðfélagi (lántaki) býr í eða hann er skráður eigandi að. Skilyrði er að fyrir liggi gildur og staðfestur
kaupsamningur ef lán er tekið vegna fasteignakaupa lántaka. Ekki er lánað t.a.m. til leigufélaga né annarrar
atvinnustarfsemi einstaklinga. Heimilt er að hafna veðandlagi (veði) sé það ekki lögheimili lántaka. Áskilinn er
réttur til að takmarka fjölda sjóðfélagalána til sjóðfélaga. Sjóðfélagalán eru hvorki veitt gegn veði í sumarbústað né
atvinnuhúsnæði fyrirtækja.


6. Mat á greiðslugetu og lánshæfi.

• Áður en lán er veitt er lánshæfi umsækjanda metið í samræmi við lög um fasteignalán nr. 118/2016 og reglugerð um
fasteignalán til neytenda. • Greiðslu- og lánshæfismat skal framkvæmt af sjóðnum í samræmi við ofangreind lög og
reglugerð. Afhenda skal SL lífeyrissjóði öll fylgigögn vegna greiðslumats. Ef fjárhæð láns er 5 milljónir króna eða
meira hjá einstaklingi og 10 milljónir króna eða meira þegar um hjón eða sambúðarfólk er að ræða ber að gera
greiðslumat. Greiðslumat er jafnframt gert ef áhvílandi lán ásamt umbeðnu láni fer yfir 10 milljónir króna fyrir hjón
eða 5 fyrir einstakling. Greiðslumat skal að jafnaði ekki vera eldra en sex mánaða. Sjóðurinn ber ekki ábyrgð á því ef
röng gögn eða upplýsingar eru veittar af hendi lántaka vegna mats á greiðslugetu. • Greiðslu- og lánshæfismat sem
framkvæmt er í tengslum við lánsumsókn kostar 13.000 krónur fyrir hjón eða sambúðarfólk en 9.000 krónur fyrir
einstaklinga. • Við lánveitingu er án undantekninga framkvæmt lánhæfismat og er það innifalið í lántökugjaldi. •
Miðist lántaka einungis við uppgreiðslu eldri fasteignaláns/lána er almennt ekki framkvæmt greiðslumat. • Frekari
undanþágur frá greiðslumati byggja á 23. gr. laga nr.118/2016. Sjóðurinn áskilur sér þó rétt til þess að óska eftir
greiðslumati telji sjóðurinn það mikilvægan þátt í ákvörðun sjóðsins um lánveitingu. • Lántaki verður alltaf að geta
sýnt fram á að hann hafi tekjur og geti staðið undir reglulegum greiðslum höfuðstóls, vaxta, verðbóta og kostnaðs. •
Hámarks lánfjárhæð þ.e. bæði verðtryggt lán og óverðtryggt lán mega samanlagt ekki nema hærri fjárhæð en kr.
55.000.000 við hverja lántöku þrátt fyrir að veðrými sé til staðar. • Hámarks lánfjárhæð sjóðsins ásamt því sem
áhvílandi er á viðkomandi eign má ekki fara yfir kr. 55.000.000. Er þá átt við lán sjóðsins ásamt því sem er á
veðrétti fyrir framan veðrétt sjóðsins.


7. Uppgreiðsla á lánum.

• Heimilt er að greiða upp bæði verðtryggð lán sem og óverðtryggð lán að hluta eða öllu leyti, hvenær sem er á
lánstímanum án sérstaks uppgreiðslugjalds.


8. Kostnaður lántakanda.

• Lántakandi greiðir lántökugjald sem er nú 53.000 krónur óháð lánsfjárhæð. Miðast gjaldið við hverja lánsumsókn. Er
gjaldið dregið frá andvirði láns við útborgun þess. • Veðbókarvottorð og þinglýsingargjald. • Kostnaður vegna
lánshæfis- og greiðslumats sé það framkvæmt • Kostnaður við mat á fasteign sé þess þörf. • Kostnaður við skjalagerð,
bæði vegna nýrra lána sem og skuldbreytingu eldri lána. • Lántakendur greiða einnig innheimtukostnað af afborgunum
skuldabréfa á hverjum gjalddaga.


9. Upplýsingar til umsækjanda/lántakanda.

• Sjóðnum ber að afhenda umsækjanda/lántakanda staðlaðar upplýsingar á þar til gerðu formi svo hann geti tekið
upplýsta ákvörðum um lántökuna, sbr. 13. gr. laga nr. 118/2016 um neytendalán. • Einnig ber að afhenda
umsækjanda/lántakanda upplýsingar um sögulega þróun verðlags og vaxta og áhrif þeirra á höfuðstól og greiðslubyrði
lána, sbr. 14. gr. sömu laga. • Lántakanda ber að kynna sér og undirrita eyðublað sjóðsins ,,Staðlaðar upplýsingar um
fasteignalán til neytenda.“. • Lánveitandi mun upplýsa lántakanda um árlega hlutfallstölu kostnaðar og heildarfjárhæð
sem lántaki greiðir. Árleg hlutfallstala kostnaðar er heildarlántökukostnaður, lýst sem árlegum hundraðshluta af
heildarfjárhæð láns þess sem veitt og er hún reiknuð út í samræmi við ákvæði 18. gr. laga nr. 118/2016 um neytendalán.
Heildarlántökukostnaður er allur kostnaður vegna lántöku, þ.m.t. vextir og verðbætur á lánstíma, lántökugjald,
tilkynninga- og greiðslugjald, þóknun, skattar og önnur gjöld að frátöldum þinglýsingarkostnaði. Við útreikning á
árlegri hlutfallstölu kostnaðar er miðað við ársverðbólgu samkvæmt tólf mánaða breytingu vísitölu neysluverðs til
verðtryggingar. Sjá nánar í reiknivél á heimasíðu sjóðsins. • Upplýsingar sjóðsins á heimasíðu hans www.sl.is skulu
teljast veittar á varanlegum miðli.


10. Afgreiðsla lánsumsóknar.

• Sjóðurinn áskilur sér rétt til að hafna lánsumsókn eða takmarka lánsfjárhæð sé veðstaða ekki innan veðmarka eða
umsækjandi standist ekki lánshæfismat eða greiðslumat. • Lán sem veitt eru samkvæmt þessum lánareglum eru í samræmi
við lög nr. 118/2016.


11. Gildistaka

• Reglur þessar koma í stað eldri lánareglna frá 16. október 2019 og taka gildi 15. janúar 2020. Undirritaður sem
hyggst taka lán hjá sjóðnum hefur lesið og kynnt sér framangreindar lánareglur._________________________________ Staður og dagsetning.
_________________________________ Undirskrift lántaka._________________________________ Staður og dagsetning.
_________________________________ Undirskrift lántaka.


Leiðbeiningar.

1. Fylla þarf út lánsumsókn. 2. Fasteignamat og brunabótamat þurfa að liggja fyrir. 3. Veðbókarvottorð. 4. Afrit af
síðustu greiðsluseðlum lána sem eru á þeirri eign sem skal veðsetja. 5. Útvega gögn svo sjóðurinn geti unnið
greiðslumat. 6. Skila umsóknareyðublaðinu útfylltu ásamt framangreindum fylgigögnum, fasteigna- og brunabótamati,
veðbókarvottorði og ljósriti af greiðsluseðlum. 7. Gögn og lánshæfi metin endanlega og að uppfylltum skilyrðum eru
Landsbanka send gögnin til afgreiðslu. 8. Bankinn útbýr skjöl til undirritunar. Bankinn hefur samband við lántaka..
9. Lántaki undirritar skjöl í viðurvist votta. 10. Lántaki eða umboðsmaður (fasteignasali) fer með undirritað
skuldabréf til þinglýsingar hjá sýslumanni. 11. Þinglýst skuldabréf afhent Landsbankanum og í kjölfarið er
lánsfjárhæð lögð inn á reikning lántaka að frádregnum kostnaði við lántökuna og uppgreiðslu áhvílandi lána að ósk
lántaka.


Ábyrgð vegna lántöku.

Að gefnu tilefni telur stjórn Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda nauðsynlegt að benda á, að í ákveðnum tilvikum hafa
lántakendur ekki risið undir þeirri greiðslubyrði sem þeir hafa tekist á hendur. Afleiðingarnar hafa verið þær, að
íbúðir sem veðsettar hafa verið vegna lánanna hafa verið seldar á nauðungaruppboði.


Innheimta lána.

Greiða ber af lánum á gjalddaga. Sé ekki greitt á gjalddaga reiknast dráttarvextir frá gjalddaga til greiðsludags.
Greiðsluseðlagjöld ber að greiða á hverjum gjalddaga skv. gjaldskrá Landsbankans. Innheimtukostnað banka og kostnað
við lögfræðiinnheimtu ber að greiða verði vanskil á greiðslu lánsins.


Innheimtuferlið er eftirfarandi:

1. Greiðsluseðill er sendur út til greiðanda um 10 dögum fyrir gjalddaga. 2. Ítrekun er send 5 dögum eftir
gjalddaga. 3. Önnur ítrekun er send 20 dögum eftir gjalddaga sé fyrri ítrekun ekki sinnt. 4. Lokaaðvörun er send út
um 75 dögum frá gjalddaga. 5. Hafi ekki verið greitt 90 dögum eftir gjalddaga er krafan send lögfræðingi til
innheimtu, sem hefur verulegan kostnaðarauka í för með sér.

Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!