Fjárfestingarstefna 2024

Stjórn lífeyrissjóðsins mótar fjárfestingarstefnu og ávaxtar fé sjóðsins með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Sjóðurinn rekur samtryggingardeild og séreignardeild sem skiptist í þrjár leiðir og inniheldur hver leið sjálfstæða fjárfestingarstefnu.

Samtryggingardeild

Sögulega séð hefur sjóðurinn verið varkár í fjárfestingum og sést það einna best á því að hann hefur aldrei þurft að skerða greiðslur til sjóðfélaga. Meðalraunávöxtun sjóðsins síðustu 20 ár er um 4,7% sem er ein besta langtímaávöxtun lífeyrissjóðs innan lífeyrissjóðakerfisins. Það má því segja að sjóðnum hafi tekist mjög vel til við eitt af meginviðfangsefnum sínum sem er að finna rétta jafnvægið milli ávöxtunar og áhættu þegar kemur að fjárfestingum.

Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar sjóðsins fyrir árið 2024 er dregin saman í eftirfarandi töflu.

 

Séreignardeild

Heimilt er að greiða allt að 6% iðgjald til séreignar í lífeyrissjóð af öllum launum og reiknuðu endurgjaldi. Skiptist hlutfallið þannig að launþegi getur greitt allt að 4% en launagreiðandi greiðir 2%. Einnig er heimilt að greiða tilgreinda séreign í séreignardeildina.

Hægt er að velja milli þriggja leiða í séreignardeild sjóðsins.

Ráðstöfun fjármuna og eignasamsetning

Söfnunarleið 1

Söfnunarleið I fjárfestir í innlánum, skuldabréfum og víxlum útgefnum af ríki og lánastofnunum. Innlánum deildarinnar er dreift á a.m.k. þrjár innlánsstofnanir til að takmarka mótaðilaáhættu. Í skuldabréfasafni er horft til skuldabréfa og víxla með stuttan líftíma til að lágmarka sveiflur í ávöxtun. Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í hlutdeildaskírteinum og hlutum sjóða um sameiginlega fjárfestingu en takmarkast hún við skammtímasjóði.

Leiðin er hentug þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungs og skemmri tíma. Þessi leið hentar einkum þeim sem hafa hafið útgreiðslur eða eru að nálgast lífeyristökualdur. Leiðin inniheldur takmarkaða áhættu sem næst með samsetningu skuldabréfa og innlána. Markmið deildarinnar er að skila stöðugri langtímaávöxtun og að jafnaði ná um 1-3% raunávöxtun. Til þess að skipta um leið þarf upplýst samþykki hvers og eins að berast sjóðnum.

Hér að neðan má sjá markmið um eignasamsetningu og vikmörk.

 

Söfnunarleið 2

Leiðin hentar þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungi langs tíma og vilja litlar sveiflur í ávöxtun. Stefnt er að því að hlutfall skuldabréfa sé á bilinu 35 - 85 % og hlutabréfa 15% - 65% af safninu þar sem vægi erlendra hlutabréfa er meira en innlendra hlutabréfa.

Markmið deildarinnar er að skila góðri langtímaávöxtun eða að jafnaði um 2-5% raunávöxtun. Þar sem gert er ráð fyrir að meginhluti eigna sé í skuldabréfum, má gera ráð fyrir að sveiflur í ávöxtun verði minni.

Hér að neðan má sjá markmið um eignasamsetningu og vikmörk.

 

Söfnunarleið 3

Leiðin hentar vel þeim sem eru að ávaxta séreignarsparnað sinn til lengri tíma og hafa tímann fyrir sér til að jafna út sveiflurnar og eiga von á að uppskera góða ávöxtun. Hlutfall hlutabréfa og erlendra verðbréfa er hæst í Söfnunarleið 3 af þeim leiðum sem í boði eru. Stefnt er á að helmingur safnsins sé í hlutabréfum og helmingur í skuldabréfum. Markmið deildarinnar er að skila góðri langtímaávöxtun eða að jafnaði um 3-6% raunávöxtun með skilvirkri eignadreifingu. Söfnunarleið 3 mun einkum horfa til erlendra hlutabréfasjóða sem leggja sérstaka áherslu á umhverfis- og siðferðisleg viðmið í sínum fjárfestingum.

Hér að neðan má sjá markmið um eignasamsetningu og vikmörk.

 

*Fjárfestingarstefnu sjóðsins í heild má nálgast hér